ఈసారి అమ్మ పుట్టిన రోజు మార్చి 30న జరుగుతుంది (గేయం) 

                                     

                                                    తరలిరండి! తరలిరండి!

                                                     మీరందరు కూడి,

                                                     వడివడిగా రండి-రండి!

                                                     ఈ జిల్లెళ్ళమూడి

                            తరలిరండి! తరలిరండి ! ............................

                                                     పుత్రపౌత్రులందరికి పుణ్యదినం

                                                     పవిత్ర మాతృదేవతలకు పర్వదినం

                                                     చరిత్రలోన నిల్చే వెలుగు శుభదినం

                                                     అదే మాతృశ్రీ మహితమూర్తి జన్మదినం

                            తరలిరండి! తరలిరండి ! ............................

                                                     తరిగి తరిగి పోతున్న ధర్మాన్ని

                                                     మరుగున పడిపోతున్న మానవత్వాన్ని

                                                     సముద్ధరించి జగమును రక్షించుటకు

                                                     సమ మానవతా జ్యోతిని వెలిగించుటకు

                                                     ఇమ్మహిలో అడుగిడిన శుభదినం

                                                     "అమ్మ" గా అవతరించిన శోభదినం

                           తరలిరండి! తరలిరండి ! ............................

                                                      పుణ్యస్థలి మాతృశ్రీ నిలయంలో

                                                      పవిత్ర విశ్వమానవాలయంలో

                                                      జన్మదిన వైభవాన్ని తిలకించండి

                                                      ధన్యజీవులై చూచి తరించండి

                            తరలిరండి! తరలిరండి ! ............................

 

Author: 
శ్రీ పీసపాటి వెంకటేశ్వరరావు
Source: 
మాతృశ్రీ మాస పత్రిక మార్చి-1970 ( సంపుటి 4 సంచిక 13)